สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 นิเทศออนไลน์ ครบ 100% ของโรงเรียนในสังกัด

2 สิงหาคม 2564 นายชัชชัย  ทับทิมอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมรายงานผลการนิเทศออนไลน์ ครั้งที่ 1 ของกลุ่มนิเทศและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา ณ ห้องประชุมลางสาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 โดยมี นายวัลลภ  วิบูลย์กูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ในสังกัดทุกคนเข้าร่วมการประชุม ศึกษานิเทศก์ในสังกัดทุกคนได้รับนโยบายสู่การปฏิบัติในการนิเทศออนไลน์ ด้วยระบบ Google meet ส่งสัญญานจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 หรือส่งสัญญานจากที่พักในกรณี Work from home ไปยังปลายทางทุกโรงเรียนตามที่ศึกษานิเทศก์แต่ละคนได้รับมอบหมายให้ดูแลรับผิดชอบ  ซึ่งดำเนินการพร้อมกันตามความพร้อมของผู้นิเทศ และผู้รับการนิเทศ  แต่จะต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นระหว่างวันที่ 20-29 กรกฏาคม 2564 โดยประเด็นสำคัญสำหรับการนิเทศออนไลน์ในครั้งที่ 1 นี้ จะเป็นการนิเทศการสอนในรู้แบบ On hand ในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งจะเป็นในเรื่องของการจัดตารางเรียน แผนการจัดการเรียนรู้ รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในแบบ On hand ช่องทางการสื่อสารระหว่างครูกับนักเรียนหรือผู้ปกครอง และที่สำคัญก็คือการตรวจผลงาน การประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน และผลสะท้อนกลับ ทั้งในส่วนที่ดำเนินการประสบความสำเร็จเพื่อขยายผล และการแลกเปลี่ยนและหาแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรค โดยสุดท้ายข้อมูลทั้งหมดจะได้รับการประมวลผลจากคณะศึกษานิเทศก์ เพื่อสรุปเป็นภาพรวมเพื่อแจ้งผู้บริหารและครูวิชาการโรงเรียนร่วมวางแผนกับคณะศึกษานิเทศก์ในการพัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนการสอนระหว่างการงดรูปแบบ On Site ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สำหรับผลความสำเร็จจากการนิเทศออนไลน์ในครั้งที่ 1 นี้ ถือว่าเป็นไปตามเป้าหมายกว่า 95 %