รองเลขาธิการ กพฐ. พร้อมผู้บริหารสำนัก ร่วมประชุมผู้บริหารระดับสูง สพฐ. ครั้งที่ 15/2564

วันที่ 4 สิงหาคม 2564 นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. ครั้งที่ 15/2564 เพื่อหารือข้อราชการและโครงการต่างๆ ที่ สพฐ. กำลังดำเนินการ อาทิ การรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การดำเนินงานโรงเรียนปลอดขยะ การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Active Learning การเผยแพร่บทความวิจัยของครูและบุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบ e-Journal และร่างกรอบแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นต้น โดยมีผู้อำนวยการสำนักต่างๆ และบุคลากร สพฐ. เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบห้องประชุมออนไลน์ ZOOM

ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้มีการรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อติดตามผลการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานศึกษาสังกัด สพฐ. รวมถึงข้อมูลจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั้งในส่วนของนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรของ สพฐ. เพื่อเตรียมพร้อมในการดูแลช่วยเหลือบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในเรื่องของการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 สพฐ. จะดำเนินการเร่งรัดให้ครูและบุคลากรได้รับวัคซีนจนครบทั้งประเทศต่อไป

นอกจากนั้น จากการรายงานข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 4 ส.ค. 2564 พบว่าในขณะนี้มีการอนุญาตใช้อาคารสถานที่ในสถานศึกษาสังกัด สพฐ. เพื่อทำเป็นโรงพยาบาลสนามและสถานที่กักตัวหรือสถานที่พักคอย รวมถึงหน่วยบริการด้านสาธารณสุข รวมทั้งสิ้น 846 โรงเรียน แบ่งเป็น โรงพยาบาลสนาม 81 โรง โรงพยาบาลสนามสำรอง 17 โรง โรงพยาบาลสนามและสถานที่กักตัว 42 โรง สถานที่กักตัว 460 โรง สถานที่พักคอย 334 โรง สถานที่แวะเข้าห้องน้ำ 11 โรง หน่วยคัดกรอง (Swab) 1 โรง และ 2 ค่ายลูกเสือ ซึ่งสามารถรองรับผู้ป่วยได้ถึง 20,981 เตียง