สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประชุมออนไลน์การจัดการเรียนรู้ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประธานการประชุมชี้แจงแนวทงการดำเนินงานโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 แบบออนไลน์ ผ่านระบบ Google Meet โดยว่าที่ ร.ต.วุฒิพงษ์ บุญญพันธ์โสภณ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ การนำนโยบายสู่การปฏิบัติในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ ทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 สามารถจัดกิจกรรมพัฒนาเทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู้ พัฒนาสู่ นวัตกรรม ระดับสถานศึกษา ตามบริบทความจำเป็นของแต่ละพื้นที โดยมีโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการคัดเลือก 10 โรงเรียน เข้าร่วมประชุม ในวันที่ 5 สิงหาคม 2564