สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ รับมอบเงินและน้ำดื่ม เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาคของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)

วันที่ 5 สิงหาคม 2564 ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ รับมอบเงินจำนวน 2,000 บาท และน้ำดื่ม จำนวน 50 แพ็ค จากโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี นำโดย ดร.สุรสิทธิ์ ลาภอินทรีย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี และคณะผู้บริหารโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

และโรงเรียนจ่านกร้อง นำโดย นายเฉลียว คำดี ผู้อำนวยการโรงเรียนจ่านกร้อง และคณะผู้บริหารโรงเรียนจ่านกร้อง มอบเงินจำนวน 2,000 บาท และน้ำดื่ม จำนวน 25 แพ็ค เพื่อมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถและเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน ของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาคของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) และประชาชนที่พักอยู่ศูนย์พักคอย เพื่อรอการส่งต่อสู้ป่วยที่ประสงค์จะกลับมารักษาตัวที่ภูมิลำเนา 

            ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันเละแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้บริหารสถานศึกษา, ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมระดมทรัพยากรสนับสนุนช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาคของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) โดยสามารถรวบรวมเงิน เครื่องอุปโภค บริโภค และสิ่งของที่จำเป็น ดังกล่าว ได้ที่ กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโสก อุตรดิตถ์ ถนนเสี่ยงเมืองพิษณุโลก – สุโขทัย ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป