สพฐ. จัดอบรมนักประชาสัมพันธ์ในรูปแบบดิจิทัลยุคใหม่

วันที่ 5 สิงหาคม 2564 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมออนไลน์ “การประชาสัมพันธ์ในรูปแบบดิจิทัลยุคใหม่” (New Normal Digital Publicist : NNDP) เพื่อเป็นแนวทางการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบดิจิทัล ที่สอดรับกับชีวิตวิถีใหม่ในยุคปัจจุบัน โดยมีนักประชาสัมพันธ์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และศูนย์การศึกษาพิเศษ ทั่วประเทศ รวม 322 คน เข้าร่วมการอบรม ผ่านระบบห้องประชุมออนไลน์ ZOOM Meeting

นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ในด้านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อรัฐบาลพยายามที่จะให้ทุกส่วนราชการนำระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน การอำนวยความสะดวกในการให้บริการ หรือให้ข้อมูลแก่ประชาชนที่สอดคล้องกับวิถีใหม่ จากนโยบายและแนวคิดดังกล่าว การปฏิบัติงานด้านเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน จึงเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่ผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องมีทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการสร้าง การผลิต และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีดิจิทัลในปัจจุบัน

ดังนั้น เพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพนักประชาสัมพันธ์ หรือผู้ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ ด้านการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบดิจิทัลยุคใหม่ และด้านการผลิตสื่อสร้างสรรค์บนโซเชียลมีเดีย ส่งผลไปยังประชาชนให้เกิดการรับรู้เข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับผลงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ตามนโยบายรัฐบาล และนโยบายการจัดการศึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักอำนวยการ จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการฝึกอบรมออนไลน์ การประชาสัมพันธ์ในรูปแบบดิจิทัลยุคใหม่ (New Normal Digital Publicist : NNDP) ขึ้น โดยมี ดร.สิริกานต์ ไชยสิทธิ์ และอาจารย์รัตติกาล อินทวงษ์ จากสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รวมถึงคุณพิพัฒน์ สินธุวงศานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คาดหวังว่าผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งประกอบด้วย นักประชาสัมพันธ์หรือผู้ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และศูนย์การศึกษาพิเศษ จำนวน 322 คน จะได้รับความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกระบวนการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบดิจิทัลยุคใหม่ (New Normal Digital Publicist : NNDP) และได้รับการเพิ่มพูนทักษะด้านดิจิทัล สามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานต่อไป

ทั้งนี้ นายอัมพร ยังได้ให้โอวาทแก่นักประชาสัมพันธ์ที่เข้าร่วมการอบรมว่า ภายใต้ภาวะวิกฤตในปัจจุบันนี้ เราทุกคนต่างมีความห่วงใยถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ซึ่งการดำเนินชีวิตให้เป็นปกติไม่ใช่เรื่องง่าย ในขณะเดียวกันเราก็ต้องทำงานต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นทั้งความรู้ด้านทักษะในการเอาชีวิตรอด ทักษะในการป้องกันโรค หรือทักษะการแก้ปัญหาเมื่อเผชิญวิกฤต และวิธีรักษาเยียวยา เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจ ซึ่งนักประชาสัมพันธ์จะเป็นกลไกสำคัญ เป็นสื่อกลางในการสร้างความรู้ความเข้าใจ หรือขยายองค์ความรู้ที่เรามีไปสู่ประชาชนคนทั่วไป จึงขอฝากให้นักประชาสัมพันธ์ทุกท่านได้ใช้โอกาสนี้ในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพราะทุกท่านเป็นบุคคลสำคัญที่จะสื่อสารทำความเข้าใจกับประชาชน

หน้าที่หลักของนักประชาสัมพันธ์ก็คือ การแสวงหาองค์ความรู้หรือนวัตกรรม และข่าวสารใหม่ๆ จากภายนอกองค์กรเข้ามาให้คนในองค์กรได้รับทราบ โดยเฉพาะในเรื่องของโควิด 19 เราต้องเป็นตัวกลาง ในการนำเอาองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโควิด 19 มาเผยแพร่ให้คนในองค์กรได้รับทราบ เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ สร้างความตระหนัก นอกจากนั้นต้องเอาสิ่งที่ดีงามหรือสิ่งที่เราได้ทำภายใต้บทบาทและหน้าที่ขององค์กร ออกไปให้สาธารณชนได้รับทราบ เช่น การเรียนรู้ของนักเรียนในช่วงสถานการณ์โควิด 19 ที่เรามีอยู่ 5 รูปแบบ ก็จะทำให้คนภายนอกได้เห็น ได้รับทราบกระบวนการจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์โควิด 19 รวมถึงเรื่องการจัดสรรอาหารกลางวัน อาหารเสริมนม หรือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในโรงเรียนที่นักเรียนเคยได้รับ

“ผมอยากให้ทุกคนได้ใช้โอกาสนี้ ในการนำทักษะที่ได้รับจากการอบรมไปปรับใช้กับการทำงานในพื้นที่ ซึ่งผมเชื่อว่าความเชี่ยวชาญชำนาญการจะเกิดขึ้นได้ เราต้องหมั่นฝึกฝนลงมือปฏิบัติ และไม่ต้องกลัวถึงผลลัพธ์ หากว่าเกิดความผิดพลาดขึ้นก็จะเกิดการเรียนรู้ สามารถนำไปปรับปรุงแก้ไขในการทำงานครั้งต่อไปได้ สุดท้ายนี้ สิ่งที่นักประชาสัมพันธ์ต้องทำก็คือการฝึกฝนทดลองทำด้วยตนเอง และรับฟังคำวิพากษ์วิจารณ์จากทุกฝ่าย เราจึงจะเป็นนักประชาสัมพันธ์ที่ดีและเป็นมืออาชีพได้อย่างแท้จริงครับ” เลขาธิการ กพฐ. กล่าว