สพป.อุดรธานี เขต 2 การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายและจุดเน้น สพป.อุดรธานี เขต 2

      วันที่ 5 สิงหาคม 2564 นางศรีสุดา ทิพสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายและจุดเน้น สพป.อุดรธานี เขต 2 จุดเน้นที่ 3 (อ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น เพิ่มผลสัมฤทธิ์) ซึ่งเป็นเป็นการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนบุ่งแก้วทมนางาม รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Application Zoom Cloud Meetings