สพม.เชียงใหม่ ประชุม Video Conference ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ โดยกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ จัดประชุม Video Conference เรื่อง แนวทางและบทบาทของศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ในการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุม และมีประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวน 15 ศูนย์ ในจังหวัดเชียงใหม่ และ ศึกษานิเทศก์ สพม.เชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมทางโปรแกรม Zoom สำหรับการประชุมครั้งนี้เพื่อหารือแนวทางการการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกัน
ภาพ/ข่าว ศน.สุธาสินี ก้อนใจ