ดร.ปัญญา หาแก้ว ผอ.สพม.นครสวรรค์ ประชุมนิเทศ ติดตาม คุณภาพการศึกษาทางไกล ในช่วง การแพร่ระบาด COVID-19 ผ่านระบบ Video Conference

วัน พฤหัสบดี ที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น.
ดร.ปัญญา หาแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมนิเทศ ติดตาม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาทางไกล ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสหวิทยาเขตตากฟ้า – ตาคลี ผ่านระบบ Video Conference Google Meeting ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์