การประกวดโครงการระดมคลังความคิดเพื่อสร้างสรรค์ มาตราการ ด้านความปลอดภัย โรงเรียนระดับประถมศึกษา ในสถานการณ์โควิด-19

ด้วยมูลนิธิเสนาะ อูนากูล ร่วมกับคณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดทำโครงการสื่อและกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านความปลอดภัยในโรงเรียน สถานการณ์โควิด-19 “โรงเรียนเข้มแข็ง สู้ภัยโควิด-19” ในการนี้ เชิญชวน โรงเรียนระดับประถมศึกษา ระดมคลังความคิด เสนอมาตรการด้านความปลอดภัย เข้าประกวด หากสนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่