สพป.กระบี่ มอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนในสังกัด ที่มีความมุ่งมั่นในการศึกษาและพัฒนานวัตกรรม และการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้มีประสิทธิภาพ

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ห้องประชุมเหลืองกระบี่ นายสายัณห์  ไกรนรา เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนในสังกัดที่บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน   ประกอบด้วย                  1. รางวัลโรงเรียนที่มีความมุ่งมั่นในการศึกษาและพัฒนานวัตรรมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้มีประสิทธิภาพ   จำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่   โรงเรียนบ้านทุ่งสาคร    นางสาวมัณฑนา  ใจเย็น  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน    โรงเรียนบ้านเหนือ   นางพนม  ชนะสุวรรณ เป็นผู้รักษาการ ผู้อำนวยการโรงเรียน    โรงเรียนบ้านหินเพิงสาขาพรุใหญ่ นายกิตติศักดิ์  จีนหนู เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน   โรงเรียนบ้านทุ่งพะยอม  นายอัมพร  เอ่งฉ้วน เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน และ   โรงเรียนวัดบางโทง  นางสาววันทนา  ปิติ  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน    2.รางวัลโรงเรียนที่มีความมุ่งมั่นในการศึกษาและพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้มีประสิทธิภาพ  จำนวน 9 โรงเรียน  ได้แก่  โรงเรียนวัดบ้านนา   นางสาวทิพย์วรรณ  ท่าดี เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน    โรงเรียนวัดห้วยโต้  นางเมธปิยา  รักษ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองใหญ่ และเป็นผู้รักษาการโรงเรียนวัดห้วยโต้     โรงเรียนวัดสถิตโพธาราม   นายมิตร  คำเลี้ยง เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน   โรงเรียนบ้านสังกาอู้   นายสนิท  คลองรั้ว  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน     โรงเรียนบ้านบางหอย   นายไพรี  หมวดคง เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน    โรงเรียนบ้านทุ่งประสาน  นางสุมาลี  วัฒนา  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน     โรงเรียนบ้านเขาพนม   นายวิชิต  คงจ้อย เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน     โรงเรียนบ้านเขางาม   นายษณกร  พึ่งหล้า เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน  และ  โรงเรียนบ้านเกาะปอ   นายบัญชา  แสงไชยศรี เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน  และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ยังได้รับเกียรติบัตรออนไลน์จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่ได้ดำเนินการนำข้อมูลวิจัย นวัตรกรรม และรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้มีประสิทธิภาพไปเผยแพร่  จำนวน 3 รางวัล ได้แก่  1. เกียรติบัตรหน่วยงานที่มุ่งมั่นในการศึกษาและพัฒนาวิจัยการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้มีประสิทธิภาพ    2. เกียรติบัตรหน่วยงานที่มุ่งมั่นในการศึกษาและพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้มีประสิทธิภาพ และ 3. เกียรติบัตรหน่วยงานที่มุ่งมั่นในการศึกษาและพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้มีประสิทธิภาพ