สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด

วันที่ 1 กันยายน 2564 (เวลา 09.00 น.) นายพยุงค์ ทองคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 (รอง ผอ.สพป.นศ.3) ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ.2566-2570) และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meeting พร้อมด้วย นางจิตรา แกล้วทนงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นายจรูญ พันธ์โภชน์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้ง 4 ด้าน และกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด (พ.ศ.2566-2570) ณ ห้องประชุมปะการัง สพป.นศ.3