สพป.กระบี่ มอบเกียรติบัตรเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 1  กันยายน  2564  นายเทวัน  พอใจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ มอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ดังนี้  รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กชายธัญ  ทองหนูน นักเรียนชั้น ป.4 โรงเรียนอนุบาลกระบี่  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เด็กหญิงปลิตา  ทองคง นักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนอุตรกิจ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เด็กหญิงมนัญชยา  สุวรรณสังข์ นักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนบ้านห้วยเสียด อำเภอเขาพนม และรางวัลชมเชย ได้แก่ เด็กชายธนภัทร  หลานน้อย นักเรียนชั้น ป.1 โรงเรียนบ้านบ่อมะม่วง อำเภอคลองท่อม  โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ จะส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ของนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศ ทั้ง 2 คน เป็นตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษา  ไปรับการคัดเลือก ณ สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) อีกครั้งหนึ่ง