สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คว้าอันดับที่ 1 ขององค์กรหลักกระทรวงศึกษาธิการ ด้วยคะแนน 91.90 ระดับ A จากการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564