รายชื่อผู้แทนองค์กรเอกชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนองค์กรวิชาชีพผู้ได้รับการเสนอชื่อฯ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน
เรื่อง รายชื่อผู้แทนองค์กรเอกชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ
ผู้ได้รับการเสนอชื่อและผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ทรงคุณวิฒิฯ

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก เอกสารแนบ หรือทาง www.obecmeeting.blogspot.com