สภาการศึกษาขอเชิญเข้าร่วมการอภิปราย “การสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษาชุดข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด(GPP)สาขาการศึกษาเพื่อการบริหารราชการแผ่นดินและบริการประชาชน”

รายละเอียดและลิงค์คิวอาร์โคดผ่านแอปพลิเคชั่น ดังเอกสารแนบนี้