“การเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ โครงการนำร่องป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019”

วันที่ 8 กันยายน 2564 ดร.วันชัย บุญทอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 เป็นประธานเปิดกิจกรรม “การเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ โครงการนำร่องป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019” รุ่นที่ 5 ณ บ้านสวนน้ำฟ้า ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพองค์รวม 8 อ.โดยได้รับความร่วมมือกับสถาบันคลินิกแพทย์แผนไทยอโรคยาศาสตร์ ชุมชนศรีษะอโศก และโรงเรียนในสังกัดสพป.ศรีสะเกษ เขต 4 เพื่อช่วยให้นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษามีความปลอดภัยจากโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)