สพม.เลย หนองบัวลำภู เจ้าภาพจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อการบริหารจัดการเรียนรู้ ภายใต้สถานการณ์ COVID – 19 ของอำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู

เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมโรงเรียนนาแกวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เลย หนองบัวลำภู มีการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อการบริหารจัดการเรียนรู้ ภายใต้สถานการณ์ COVID – 19 ของอำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยได้รับเกียรติจากดร.ประชา แสนกลาง นายอำเภอนาวัง จ.หนองบัวลำภู เป็นประธาน

นายจำเนียร มัตกิต ผู้อำนวยการโรงเรียนนาวังศึกษาวิช สพม.เลย หนองบัวลำภู ประธานคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อการบริหารจัดการเรียนรู้ ภายใต้สถานการณ์ COVID – 19 อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เกิดขึ้นในหลาย ประเทศทั่วโลก รวมถึงในประเทศไทย ที่มีการแพร่ระบาดและกระจายไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ในฐานะหน่วยงานทางการศึกษา ได้ตระหนักในความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรในสังกัด พร้อมให้ความสำคัญกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC ถึงแนวทางการจัดการเรียนรู้ ที่ประสบความสำเร็จ จึงเป็นสิ่งจำเป็นในการแก้ปัญหาในยามวิกฤติเช่นนี้

“นอกจากนี้การนำสื่อนวัตกรรมมาใช้เพื่อแก้ปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอนก็เป็นสิ่งที่ผู้บริหาร ต้องตระหนักและให้ความสำคัญอย่างเร่งด่วน ในการนี้ผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอนาวัง ทั้งโรงเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา จึงได้ริเริ่มโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อการบริหารจัดการเรียนรู้ภายใต้ สถานการณ์ COVID – 19 อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภูขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการคือ ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 24 โรงเรียน และผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 2 โรงเรียน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์ COVID – 19 ที่ประสบความสำเร็จ และร่วมเสวนาทางวิชาการเพื่อหาแนวทางพัฒนาการบริหาร จัดการสถานศึกษาตามบริบทของตนเองต่อไป”  นายจำเนียร มัตกิต กล่าวในที่สุด

…………………………………………………………

ขอขอบคุณข้อมูลจากนางสุภารัตน์ สาริยา รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาวังศึกษาวิช เครือข่าย ปชส.รร.นาวังศึกษาวิช สพม.เลย หนองบัวลำภู