สพป.สมุทรสาคร – อบรมพัฒนาบุคลากรข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันอาทิตย์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๔ นายปัญจพล แสงคำไพ ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมพัฒนาบุคลากรข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร แบบออนไลน์ช่องทาง Webex Meet เรื่อง การพัฒนาข้าราการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีประเมินตำแหน่งการเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performence Agreement : PA) โดยมี นายวุฒิชัย สุริยะสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร เป็นผู้กล่าวรายงาน และ ดร.ปาริชาติ เภสัชชา ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้