ลงพื้นที่มอบถุงปันสุขแก่นักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อ COVID-2019

วันที่ 13 กันยายน   2564 นายเทวัน  พอใจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ พร้อมบุคลากรจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่หน่วย ฉก.ชน.  ได้รับมอบหมายจากนายสายัณห์  ไกรนรา      ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  ลงพื้นที่มอบถุงปันสุขแก่นักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อ COVID-2019  โดยเป็นนักเรียนจำนวน 10 คน จาก 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านบางเจริญ โรงเรียนอนุบาลอ่าวลึก  อำเภออ่าวลึก  โรงเรียนบ้านบางเหียน และโรงเรียนบ้านบางหอย อำเภอปลายพระยา  โดยมีผู้บริหารจากทั้ง 4 โรงเรียนเป็นผู้รับมอบ และจะทำการมอบต่อให้กับนักเรียนที่ได้รับผลกระทบ  ทั้ง 10 รายต่อไป