สพม.กาฬสินธ์ุ ประชุมเชิงปฏิบัติการ PLC โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนสุจริต สพม.กาฬสินธ์ุ

วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายทวี ทะนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธ์ุ มอบหมายให้นายสุดใจ สุปัญบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธ์ุ ประชุมเชิงปฏิบัติการ ( PLC ) กระบวนการและแนวทางการดำเนินงาน โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนสุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธ์ุ สหวิทยาเขตห้วยเม็กหนองกุงศรี ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID -19) ณ หอประชุมโรงเรียนหนองกุงศรี อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธ์ุ