การประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนวิถีคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ผ่านระบบ Video Conference

นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนวิถีคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ผ่านระบบ Video Conference โปรแกรม Cisco WebEx Meeting

เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนวิถีคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ผ่านระบบ Video Conference โปรแกรม Cisco WebEx Meeting ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจ เจตคติที่ดีต่อการจัดการศึกษาเรียนรวม ส่งเสริมผู้บริหารสถานศึกษาให้สามารถบริหารจัดการศึกษาเรียนรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาสามารถคัดกรองจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษอย่างมีคุณภาพ ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจการริหารจัดการหลักสูตร การจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ จัดสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาให้นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ สร้างความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย ในการขับเคลื่อนงานการจัดการศึกษาเรียนรวม         เพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือและประเมินผลการดำเนินงานของโรงเรียนที่จัดการศึกษาเรียนรวม ตามมาตรฐานการเรียนรวม วิทยากร  นายเศรษฐพงศ์ ศรีสุวรรณ นางสุลีกาญ ธิแจ้ นางพรณิชา บาร์เบอร์ และนางมณีรัตน์ เถื่อนแก้ว

สืบเนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศนโยบายการจัดการศึกษา ปี พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕ ในข้อ ๑๑ ได้กำหนดนโยบายการเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ และการจัดการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษเป็นนโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) ข้อ ๗ ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีเกียรติ ศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับผู้อื่นในสังคม สามารถช่วยเหลือตนเองและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ

จากความสำคัญดังกล่าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ จึงได้จัดทำโครงการขับเคลื่อนวิถีคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อพัฒนาส่งเสริมใหสถานศึกษาในสังกัดสามารถบริหารจัดการศึกษาเรียนรวมวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในมิติการขับเคลื่อน ๔ มิติ คือ ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ ด้านประสิทธิภาพ และด้านความปลอดภัย ตามเป้าหมายที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่กำหนด