สพป.กระบี่ ประชุมชี้แจงสร้างความตระหนักและความเข้าใจเกี่ยวกับการนำการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน

////วันที่ 14 กันยายน 2564 ที่ห้องประชุมทางไกล Video conference   นายเทวัน  พอใจ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  ได้รับมอบหมายจากนายสายัณห์  ไกรนรา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่เป็นประธานเปิดการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM  Meeting  ชี้แจงสร้างความตระหนักและความเข้าใจเกี่ยวกับการนำการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ ZOOM สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก โดยนางภัทชรี  คีรินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร  (DLICT) และนายพรชัย  ช่วยเอียด ศึกษานิเทศก์ สพป.กระบี่ ร่วมเป็นวิทยากร