สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการดำเนินการรายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560

วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ดร.นิมิตร ฤทธิ์ไธสง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา คณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการกลั่นกรองการดำเนินการรายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อร่วมกันพิจารณาตามตัวบ่งชี้ ตามประเด็นการพิจารณา เพื่อให้การรายงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุมจันทน์ผา สพป.ชัยภูมิ เขต 3