สพม.เชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ SKP RESPECT Team โรงเรียนสันกำแพง ที่ผ่านการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “สร้างสรรค์สังคมไทยด้วยมือเรา”

สพม.เชียงใหม่ ขอแสดงความยินดี กับ SKP RESPECT Team โรงเรียนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ที่ผ่านการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “สร้างสรรค์สังคมไทยด้วยมือเรา”โครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้ รัก สามัคคี และสำนึกความเป็นไทย คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้ 1.นายณัฐวัฒน์ แก้วกี 2.นางสาวนัทพร ก๋ายอด 3.นางสาวฐิตาพร เรืองงามครูที่ปรึกษาทีม : นายธีระยุทธ ไชยชนะ