สพฐ. จัดพิธียกย่องเชิดชูเกียรติแด่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่ทางราชการด้านบริหารงานบุคคล เนื่องด้วยเกษียณอายุราชการ ปี 2564

วันที่ 14 กันยายน 2564 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรม … อ่านเพิ่มเติม สพฐ. จัดพิธียกย่องเชิดชูเกียรติแด่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่ทางราชการด้านบริหารงานบุคคล เนื่องด้วยเกษียณอายุราชการ ปี 2564