สพป.สระบุรี เขต ๒ อบรมออนไลน์ การจัดกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษาตามโครงการสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพงานแนะแนว “สร้างผู้เรียนมีอาชีพและมีงานทำ

เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ นายสุดสาคร เรืองวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ เป็นประธานเปิดการอบรมออนไลน์ การจัดกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษาตามโครงการสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพงานแนะแนว “สร้างผู้เรียนมีอาชีพและมีงานทำ” โดยได้รับความร่วมมือจาก นางสาวพรรณวดี ปามุทา ผู้อำนวยการโรงเรียนหินกอง (พิบูลอนุสรณ์) ซึ่งเป็นศูนย์แนะแนวประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ เป็นผู้ดำเนินการจัดอบรมออนไลน์ มีโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ๓๕ โรงเรียน และเปิดกว้างให้ครูแนะแนวและครูที่สนใจเข้ารับการอบรม ผลการทดสอบการอบรมออนไลน์ในครั้งนี้ มีผู้เข้าทำแบบทดสอบทั้งสิ้น จำนวน ๒๘๐ ครั้ง สอบผ่านเกณฑ์ (ร้อยละ ๘๐) จำนวน ๒๕๙ ครั้ง (คน) สอบไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวน ๒๑ ครั้ง สำหรับผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์จะได้รับวุฒิบัตร