ผอ.สพป.นฐ.1 รับการ Coaching ครั้งที่ 3

วันที่ 14 กันยายน 2564 นายมติชน  มูลสูตร  ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 รับการ Coaching Team ผอ.สพท. เขตตรวจราชการ 3 ครั้งที่ 3 ณ สพป.ราชบุรี เขต 1 โดยมี ดร.สมหมาย เทียนสมใจ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1  นายวิทยาเกียรติ เงินดี ผู้ทรงคุณวุฒิ  ดร.รัตน์มณี รัตนปกรณ์ ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 เป็นคณะที่ปรึกษา / เลี้ยง

PrBenyapat Suammara
สพป.นฐ.เขต1