สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พ.ศ.2566-2570)

วันพุธที่ 15 กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 09.00 น. ดร.ศุภสิน ภูศรีโสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  มอบหมายให้นางสาวรุ่งนภา  ธิศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 นำคณะบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน สพป.หนองคาย เขต 1 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  (พ.ศ.2566-2570) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Microsoft Teams (shorturl.asia/ehDlK) ณ ห้องประชุมพระใส สพป.หนองคาย เขต 1 โดยสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ทำหน้าที่สำนักงานศึกษาธิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนการศึกษาระดับภาคให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิค -19 แบบคุมเข้ม ตามคำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเคร่งครัด