สพป.ระยอง เขต ๒ ดำเนินการจัดทำข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาฯ

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ นายจรัญ หวานคำ ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ พร้อมด้วย นางอำพัย อุดมพฤกษชาติ รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ และนางปานรดา สิริบุญบันดาล ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการจัดทำข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ดำเนินการจัดทำข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ณ ห้องประชุมคุรุสภา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑