การประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพยนต์สั้นปีที่6

หนังสือ ที่ ศธ 04001/4198 เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต และรายละเอียดโครงการ ใบสมัคร ดังลิงค์นี้