สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 โครงการ การพัฒนาการประเมินพัฒนาการเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ 2564 แผนปฏิบัติราชการ สพป.ปข.1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จัดอบรมปฏิบัติการการประเมินพัฒนาการ เพื่อพัฒนาผู้เรียนระดับปฐมวัย module 1 การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย module 2 การประเมินพัฒนาการทางภาษาและการรู้หนังสือ ตามโครงการ การพัฒนาการประเมินพัฒนาการเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ 2564 แผนปฏิบัติราชการ สพป.ปข.1 ในวันที่ 13-14 กันยายน 2564 ผ่านระบบ ZOOM โดยมีนางหริณญา รุ่งแจ้ง ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบโครงการ และวิทยากร