สพป.ปข.1 จัดประชุมชี้แจงการเก็บข้อมูลการวิจัย “ข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณ์

โครงการส่งเสริมการทำวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อการจัดทำนโยบายการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ของ สพฐ. โดยมีผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้ร่วมเก็บข้อมูลวิจัย จำนวน 118 โรงเรียนในสังกัด เข้าร่วมประชุม เป็นการดำเนินการวิจัยขั้นตอนที่ 1 ของโครงการวิจัยเชิงเขตพื้นที่
โดยมีนางหริณญา รุ่งแจ้ง ศึกษานิเทศก์ ผู้ประสานงานด้านวิจัยและนวัตกรรมระดับเขตพื้นที่เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ