สพป.ระยอง เขต ๒ จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19)

วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ นายจรัญ หวานคำ ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ มอบหมาย นายอภิชัย ธิณทัพ รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ เป็นประธานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) เครือข่ายการศึกษาสุนทรภู่ เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด ให้มีแนวทางในการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ ได้อย่างมีคุณภาพ มีการนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) การจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ อบรมผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings