สพม.พงภกรน จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

(กิจรรมอบรมทักษะชีวิต)

+++++สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (กิจกรรมอบรมทักษะชีวิต) ในรูปแบบออนไลน์  ผ่านระบบการประชุมทางไกล  (Zoom Meeting)

+++++วันที่ 17 กันยายน 2564 นางสาวฆอนิมะฮ์  พูลสุข  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (กิจกรรมอบรมทักษะชีวิต) ในรูปแบบออนไลน์  ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom Meeting) โดยมีนางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดอบรมครั้งนี้ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหายาเสพติดให้เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา  พัฒนาระบบในการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  และพัฒนาแกนนำต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา และจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ในสถานศึกษา  ซึ่งกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาหรือรองผู้บริหารสถานศึกษา นักเรียน ครูที่ดูแลที่รับผิดชอบงานยาเสพติด  รวมโรงเรียนละ 7 คน และคณะทำงาน 12 คน รวมทั้งสิ้น 201 คน  
                                                                                                เรวดี…ภาพ / ข่าว