การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างใบงานและแบบทดสอบด้วยเว็บแอพพลิเคชั่น LIVEWORKSHEETS เพื่อการวัดและประเมินผลออนไลน์”

วันที่ 18 กันยายน 2564 ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ มอบหมายให้ ดร.จิรวรรณ สุรเสียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างใบงานและแบบทดสอบด้วยเว็บแอพพลิเคชั่น LIVEWORKSHEETS เพื่อการวัดและประเมินผลออนไลน์” ออนไลน์ผ่าน ZOOM Meeting Facebook live และ Youtube live สืบเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 รุนแรงขึ้น ทำให้โรงเรียนไม่สามารถจัดการเรียนการสอนแบบปกติที่โรงเรียนได้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงมีนโยบายให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่าง ๆ ตามบริบทของนักเรียน และสถานศึกษานั้น ๆ ซึ่งจะเป็นการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ทั้งแบบ On-Air Online On-Demand และ On-Hand ทำให้ครูกับนักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันน้อยลง ทำให้ครูไม่สามารถติดตามพัฒนาการของนักเรียนได้เต็มที่ อาจส่งผลเสียต่อการเรียนรู้ในระยะยาวได้ ดังนั้นนอกจากครูต้องเป็นผู้คิด ผู้สร้าง ออกแบบการเรียนรู้ในระบบดิจิทัลที่มีคุณภาพแล้ว ยังต้องมีการวัดและประเมินผลที่ทันสมัยในรูปแบบออนไลน์ได้ เพื่อให้เกิดมาตรฐานและความเป็นสากลเพื่อการจัดการศึกษาสู่ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 จึงได้จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างใบงานและแบบทดสอบด้วยเว็บแอพพลิเคชั่น LIVEWORKSHEETS เพื่อการวัดและประเมินผลออนไลน์” ขึ้น วัตถุประสงค์ในการจัดอบรมในครั้งนี้ คือ 1. เพื่อให้คุณครูและผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เว็บแอพพลิเคชั่น LIVEWORKSHEETS 2. เพื่อให้คุณครูและผู้เข้ารับการอบรม สามารถสร้างใบงาน และแบบทดสอบชนิดต่าง ๆ จากเว็บแอพพลิเคชั่น LIVEWORKSHEETS และ 3. เพื่อให้คุณครูและผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ที่ได้ไปออกแบบการวัดและประเมินผลออนไลน์ โดยมีนายอกนิษฐ์ จันทร์สุขวงค์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3เป็นวิทยาการในการอบรมในครั้งนี้ ซึ่งจัดโดย กลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 17 (CLUSTER 17) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ และคณะกรรมการเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดพิษณุโลก