ศูนย์ขยายเครือข่ายนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม สพป.ระยอง เขต ๒ ๑ ใน ๓๙ ศูนย์ระดับประเทศ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ ปี ๒๕๖๔

ศูนย์ขยายเครือข่ายนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม ๑ ใน ๓๙ ศูนย์ระดับประเทศ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ ปี ๒๕๖๔ ดังนี้ ๑) อบรมครูแกนนำปักริบบิ้นผ้า ๒) อบรมครูจัดทำหลักสูตรอาชีพฐานสมรรถนะ ๓) อบรมเยาวชนนักธุรกิจน้อย ในการจัดตั้งบริษัทจำลอง โดย นายจรัญ หวานคำ ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ มอบหมาย นายกัมพล เจริญรักษ์ รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ และนางสาวฮุสนา เงินเจริญ ศึกษานิเทศก์ เป็นผู้ดูแลและวิพากษ์หลักสูตร ผู้เข้ารับการอบรมเป็นโรงเรียนในเครือข่าย จำนวน ๙ โรงเรียน ซึ่งได้รับเกียรติจาก อ.สุภาพร และแม่จิ จากศูนย์นักธุรกิจน้อยสมุทรสาครวิทยาลัย โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย ผอ.อัญชลี สารสุวรรณ์ และ ผอ.ปวีณา พุ่มพวง เป็นวิทยากร