โครงการโรงเรียนสุจริต

es

วันที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. นายศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง ผอ สพป.พัทลุง เขต 1 ได้เป็นประธานการประชุมด้วยระบบทางไกล เรื่อง การดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ( โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยการประชุมครั้งนี้เพื่อชี้แจงแนวดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนสุจริต และสร้างความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมของโครงการโรงเรียนสุจริต การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ซึ่งจัดประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom meeting) โดยมีนายพงพัฒน์ รักด้วง ศึกษานิเทศก์ เป็นผู้ดำเนินการประชุม