สพป.มหาสารคาม เขต 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. ดร.สมศักด์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 มอบหมายให้ นางกัญจนา สัตตรัตนำพร รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี และห้องประชุมสร้อยดอกหมาก สพป.มหาสารคาม เขต 1