ร.ร.บ้านคอกช้าง สังกัด สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ต้อนรับผู้ตรวจราชการตัวแทนกระทรวงศึกษาธิการ และรายงานผลการจัดการศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด -19)

วันที่ 22 กันยายน 2564 โรงเรียนบ้านคอกช้าง โดยนางสาวปิยะกุล อรรถวุฒิกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคอกช้าง และคณะครูให้การต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยศึกษาเพชรบุรี ผู้รับผิดชอบการตรวจติดตามสนับสนุนการจัดการศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และเพชรบุรี ได้รับการแต่งตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ ได้เข้าเยี่ยมโรงเรียนบ้านคอกช้าง โดยตรวจติดตามเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า โควิค 2019 ในประเด็น
1 การฉีดวัคซีนของครูและนักเรียนม
2 การจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด covid
3 การดูแลช่วยเหลือนักเรียน
4 sandbox safety zone in school เปิดเรียนมั่นใจ ปลอดภัย ไร้ covid 19
5 การดูแลช่วยเหลือครูด้านอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตและการจัดการเรียนการสอนในช่วงเรียนออนไลน์
ได้มีการรายงานผลการดำเนินงาน เสนอแนะ ปัญหาอุปสรรค คณะครูโรงเรียนบ้านคอกช้าง ขอขอบคุณ
ที่ได้มาเยี่ยมและให้ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน