สพม.เชียงใหม่ ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้ทำคุณประโยชน์ทางการศึกษา ประจำปี 2564

วันที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ ผอ.สพม.เชียงใหม่ พร้อมด้วย ฝ่ายบริหาร ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้ทำคุณประโยชน์ทางการศึกษา ประจำปี 2564 ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านสถานีโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน OBEC Channel เพื่อระลึกถึงคุณงามความดี ความตั้งใจอุตสาหะพากเพียร อุทิศแรงกายแรงใจ ปฏิบัติหน้าที่เต็มความสามารถจนถึงวาระเกษียณอายุราชการ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สพม.เชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โอกาสนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ มีบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 3 คน ได้แก่ นางศิริพรรณ จันทร์เส็ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ นางศิริกร ปวงคำคง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ และนายวิโรจน์ มังกรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ