สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมขับเคลื่อนตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) ประจำปี 2564

วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 09.00 น. ดร.ศุภสิน ภูศรีโสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  มอบหมายให้ ดร.พัชระ งามชัด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมขับเคลื่อนตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) ประจำปี 2564 โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กำหนดให้มีการดำเนินงานภายใต้แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้ผู้ร่วมประชุมได้นำองค์ความรู้ไปขับเคลื่อนและชี้แจงให้ผู้บริหารและคณะครู ได้รับรู้และเข้าใจในการดำเนินงาน ตลอดจนการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของ ป.ป.ช ไปจัดการเรียนการสอน เพื่อขับเคลื่อนให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ณ ห้องประชุมหินหมากเป้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด