สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมคณะทำงานดำเนินการจัดเก็บข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารายบุคคล ด้วยระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HRMS)

วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 10.00 น. ดร.ศุภสิน ภูศรีโสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  มอบหมายให้ นายบุญส่ง ขันทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมคณะทำงานดำเนินการจัดเก็บข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารายบุคคล ด้วยระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HRMS) เพื่อให้การดำเนินงานตามกรอบแนวทางการประเมินตัวชี้วัดของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ 3.2 ร้อยละความสำเร็จการจัดเก็บข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารายบุคคล ด้วยระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HRMS) เป็นไปด้วยความถูกต้อง สมบูรณ์และเรียบร้อย ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด