สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ อบรมโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธแบบ Active Learning ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ WebEx.com

นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมบุคลากรโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ WebEx.com

เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมบุคลากรโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ WebEx.com วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความเข้าใจในแนวทางและกระบวนการจัดการศึกษาแนวพุทธ ผู้อบรมประกอบด้วยครูผู้รับผิดชอบโครงการ จำนวน ๒๐๑ คน วิทยากรผู้ให้ความรู้ พระปลัดไมตรี ทนฺตกาโย หัวหน้าสำนักสงฆ์โนนสมบูรณ์ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ (ผู้ประเมินและคณะทำงาน สพฐ.) นางจุติมาพร เชียงกา นางนวลอนงค์ ชูใส ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

การพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ เริ่มดำเนินการเมื่อปี ๒๕๔๕ ต่อมาได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ เพื่อการพัฒนาผู้เรียนโดยใช้หลัก ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา อย่างบูรณาการ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านการพัฒนา “การกิน อยู่ ดู ฟัง เป็น” คือ มีปัญญารู้เข้าใจในทางคุณค่าแท้ ใช้กระบวนการทางวัฒนธรรมแสวงหาปัญญา และมีวัฒนธรรมเมตตาเป็นฐานในการดำเนินชีวิตโดยมีผู้บริหารและครูเป็นกัลยาณมิตรแห่งการพัฒนา

ในปี ๒๕๖๓ ประกาศให้โรงเรียนวิถีพุทธทราบและเป็นแนวทางในการประเมินตนเองตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นต้นมา แนวทางดำเนินการ ๒๙ ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ ประกอบด้วย (๑) ด้านกายภาพ ๗ ประการ (๒) ด้านกิจกรรมประจำวันพระ ๔ ประการ (๓) ด้านการเรียนการสอน ๕ ประการ (๔) ด้านพฤติกรรม ครู ผู้บริหารโรงเรียนและนักเรียน ๕ ประการ (๕) ด้านการส่งเสริมวิถีพุทธ ๘ ประการ

การพัฒนาอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ พัฒนาจากโรงเรียนวิถีพุทธทั่วไปสู่โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน การพัฒนาโครงงานคุณธรรม รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ดีและถอดบทเรียนเพื่อสะท้อนให้เห็นรูปแบบการพัฒนา ซึ่งกลุ่มเป้าหมายเป็นครูผู้รับผิดชอบโครงการและคณะทำงาน รวมทั้งสิ้น ๒๒๑ คน  โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ จึงได้กำหนดจัดการอบรมครูผู้รับผิดชอบโครงการผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM ขึ้นมาในวันนี้