สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียนและการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ผ่านระบบ Zoom meeting

วันที่ 24 กันยายน 2564 ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียนและการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปี พ.ศ.2564 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM meeting ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่รับผิดชอบระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการพัฒนาระบบการช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียน เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการส่งเสริมดูแลแก้ไขปัญหาของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นวิทยากร ในหัวข้อ “การสร้างแรงบันดาลใจและความภาคภูมิใจอาชีพครู” และนางสาวจริญญา ไทยแท้ เป็นวิทยากร ในหัวข้อ แนวทาง “การขับเคลื่อน” ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนภายในโรงเรียนและการสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา และกิจกรรมสะท้อนย้อนคิดเพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียน “คนไม่สมบูรณ์” ผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ประกอบด้วย คุณครูผู้รับผิดชอบงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้องจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ รวมทั้งสิ้น 126 คน