พิธีปิดโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน “การอบรมวิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสารพระราชทาน ระดับจังหวัด แบบ Online”

นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ หัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ ได้เป็นประธานปิดโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน การอบรมวิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสารพระราชทาน ระดับจังหวัด แบบ Online อบรมระหว่างวันที่ ๒๐-๒๔ กันยายน ๒๕๖๔ ณ หอประชุมพิมานพรหม

เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๔ นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ หัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ ได้เป็นประธานปิดโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน “การอบรมวิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสารพระราชทาน ระดับจังหวัด แบบ Online” ณ หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ อบรมระหว่างวันที่ ๒๐-๒๔ กันยายน ๒๕๖๔ เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและวิธีการของโครงการจิตอาสาพระราชทาน สามารถฝึกอบรมลูกเสือและตั้งหน่วยลูกเสือจิตอาสาในสถานศึกษาได้ ส่งเสริมให้ลูกเสือน้อมนำหลักการและวิธีการของโครงการจิตอาสาพระราชทานไปจัดกิจกรรมจิตอาสาในสถานศึกษาและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการจิตอาสาพระราชทาน ส่งเสริมให้ลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือน้อมนำโครงการจิตอาสาพระราชทานมาเสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ลูกเสือที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาขัดเกลาทางร่างกาย จิตใจ และสติปัญญาให้เห็นคุณค่าของการช่วยเหลือผู้อื่น อันส่งผลให้เกิดการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างตัวลูกเสือจิตอาสาพระราชทานโรงเรียนและชุมชนในการสร้างความตระหนักให้เห็นคุณค่าของตนเอง ซึ่งทำให้ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน มีความเชื่อมั่น  ในการกระทำความดี ช่วยเหลือสังคม นอกจากนี้กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานจะกลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างพื้นฐานของการมีคุณธรรม และจริยธรรมของตนเองให้กับลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน