การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 และมุมิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด (สบม.รอ)

วันที่ 24 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 และมุมิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด (สบม.รอ) พร้อมด้วย ดร.ธนา โด่งพิมาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด และ นายยอดรัก บุรวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด จัดโดย สมาคม ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด (สบม.รอ) ณ ศูนย์ประชุมสาเกตุฮอลล์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

โสมสุภางค์ บุญกอง
Latest posts by โสมสุภางค์ บุญกอง (see all)