สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานใน สพป.ชัยภูมิ เขต 1

 สพป.ชัยภูมิ เขต 1  จัดการอบรมพัฒนาตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานใน สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ประจำปีงบประมาณ 2564  เพื่อเสริมสร้างศักยภาพเชิงวิชาการของผู้เข้ารับการพัฒนา ให้สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นผู้มีสมรรถนะสูงในการปฏิบัติหน้าที่ และเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  ระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน 2564 โดยแบ่งผู้เข้ารับการอบรมเป็น 2 กลุ่ม ภาคเช้าและภาคบ่าย โดยมีนายนิวัฒน์  แก้วเพชร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรม ฯ ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ