สพป.กรุงเทพมหานคร ดำเนินการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการความร่วมมือด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา (โครงการห้องเรียนสีเขียว)”

วันที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย ดร.นภัทร ธัญญวณิชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ดร.รัชนีวัลย์ จุลบาท ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นางสาวชมกมล หาพันนา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนายสมศักดิ์ คำภา ศึกษานิเทศก์ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการความร่วมมือด้านการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา (โครงการห้องเรียนสีเขียว)” ระหว่าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร และโรงเรียนในสังกัด จำนวน 9 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนประถมนนทรี โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปภัมภ์) โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส โรงเรียนราชวินิต โรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค โรงเรียนวัดอมรินทราราม โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ และโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์) ในพระราชูปถัมภ์ฯ ณ ห้องประชุมคุรุสัมมนาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

วัฏจักร ประมวลศิลป์