สพม.สงขลา สตูล “โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบสื่อ การเขียนข่าวเบื้องต้น /Infographic “

วันเสาร์ที่ 25 และ วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564 นายศังกร รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล ได้มอบหมายให้ นางนฤนันท์ เพชรสุวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูลเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบสื่อ การเขียนข่าวเบื้องต้น /Infographic มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมอบรมสำหรับการออกแบบและผลิตสื่อในรูปแบบ Infographic ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้เทคนิคในการออกแบบ Infographic แบบต่างๆที่สามารถนำไปปรับใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ 4. เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ และสร้างทักษะเบื้องต้น ในการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ได้อย่างถูกต้อง 5. เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธ์งาน อันก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมลงทะเบียน จำนวน 115 ราย ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการโรงเรียนที่ดูแลงานด้านการประชาสัมพันธ์ ครู และบุคลากรทางการศึกษา…