สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร รับการตรวจติดตามเพื่อสนับสนุนการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันจันทร์ ที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร มอบหมายให้ ดร.วิชาญ เกษเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร รายงานผลการดำเนินงานในการตรวจติดตามเพื่อสนับสนุนการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

โดยมี นายชลาวุธ สามาอาพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร นางสุพรรณี ศรีทอง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน  นางมณีรัตน์ พั่วโพธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางประพิณพักตร์ ธุรนนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และบุคลากรผู้เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ต้องรายงาน เข้าร่วมการรายงาน ณ ห้องประชุมภูมิพลังแผ่นดิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร

ปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์
Latest posts by ปุณยวัจน์ พิสุทธิอมรพันธ์ (see all)